જાણો કઈ રીતે થઈ રુદ્રાક્ષની ઉત્પત્તિ, તેને ધારણ કરવાથી કઈ બીમારીઓ દૂર થાય છે

જાણો કઈ રીતે થઈ રુદ્રાક્ષની ઉત્પત્તિ, તેને ધારણ કરવાથી કઈ બીમારીઓ દૂર થાય છે

જાણો કઈ રીતે થઈ રુદ્રાક્ષની ઉત્પત્તિ, તેને ધારણ કરવાથી કઈ બીમારીઓ દૂર થાય છે રુદ્રાક્ષ ભગવાન શિવનો અંશ માનવામાં આવે છે રુદ્ર એટલે ભગવાન શિવ અને અક્ષ એટલે આંખ આ બે શબ્દો મળીને રુદ્રાક્ષ શબ્દ ઉદભવ્યો છે આમ તો રુદ્રાક્ષ મૂળભૂત રીતે પર્વતીય પ્રદેશમાં જોવા મળે છે જેમાં ખાસ...